چشم انداز

چشم انداز شرکت

– گسترش و توسعه بازارهای هدف و مشتریان داخلی

– ارتقاء دامنه کاربرد

مأموریت :

اهم مأموریت گسترش آبیاران لوله رفسنجان ؛

این شرکت با بهره مندی از سرمایه انسانی ارزشمند ، خود را نسبت به تأمین انتظارات ذینفعان و تولید استاندارد با کیفیت ، متعهد میداند .

logo-top1