آزمایشگاه

شرکت گسترش آبیاران لوله رفسنجان دارای آزمایشگاه مدرن و دقیق ، مجهز به دستگاه های دقیق ،  معتبر و به روز و مورد تأئید مرکز ملی تأئید صلاحیت ایران می باشد .

انجام آزمون های تست مواد اولیه و لوله مطابق با آخرین استاندارد های تدوین شده توسط مراجع معتبر ملی و بین المللی ، ارائه نتایج دقیق آزمایشگاه از جمله فعالیت های نیروهای فنی و متخصص آزمایشگاه گسترش آبیاران لوله رفسنجان است .

  • آزمون های لوله پلی اتیلن :

۱-اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله (INSO 2412) 

لوله های پلی اتیلن باید عاری از هرگونه ناصافی (داخلی و سطحی) و خلل و فرج عمیق باشند فرورفتگی های جزئی به شرط آنکه ضخامت را تا کمتر از حد مجاز استاندارد کاهش ندهند، قابل چشم پوشی می باشد .

تعیین دقیق ضخامت جداره لوله، با استفاده از کولیس های کالیبره در مقطع برش

قطر خارجی لوله با استفاده از نوارهای فلزی مدرج (سیرکومتر) و در طول یک شاخه از لوله، اندازه گیری شده و مقدار متوسط آن ، گزارش می گردد

تعیین میزان تغییر از حالت گردی (دوپهنی ) لوله با استفاده از کولیس های کالیبره

 

۲-   آزمون فشار هیدرواستاتیک (ISIRI 12181) 

به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی، آزمون فوق انجام می پذیرد. در این آزمون نمونه های لوله پس از غوطه ور شدن در حوضچه آب با توجه به سایز لوله و نوع مواد اولیه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۰ ساعت و یا ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۶۵ ساعت و یا ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۰۰ ساعت، تحت فشار داخلی ثابتی قرار داده می‌شوند
پیدایش هرگونه نقص در نمونه ها (ترکیدگی، بادکردگی، تورم موضعی، نشتی و ترک های مویی) به معنای مردود بودن محصول می‌باشد .

 

۳-تعیین چگالی INSO 7090))

چگالی مواد اولیه و نیز چگالی محصول به روش شناورسازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، تعیین می‌گردد .

 

۴-   تعیین درصد کربن (ISO 6964)

میزان کربن در مواد اولیه و محصول نهائی تعیین می گردد . بدین منظور مقدار معینی از مواد اولیه، در کوره ای تا دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد، تحت اثر گاز نیتروژن خالص پیرولیز شده و میزان کربن به جا مانده اندازه گیری می گردد .
میزان کربن بایستی بطور یکنواخت در سراسر لوله پلی اتیلن توزیع شده باشد .

در مناطقی که تجمع کربن بیش از درصد مجاز باشد، تمرکز تنش به وجود خواهد آمد و لوله آسیب پذیر می گردد و در صورتیکه میزان کربن کمتر از حد مجاز باشد، استحکام لوله در برابر اشعه ماورائ بنفش خورشید کاهش خواهد یافت .

 

۵- پراکنش دوده (ISO 18553)

ارزیابی درجه پراکنش از طریق اندازه گیری اندازه ذرات پراکنده شده و درجه بندی حسابی توزیع اندازه ذره .

با مقایسه تصاویر میکروسکوپی آزمونه های گرفته شده از مواد اولیه یا محصول با تصاویر استاندارد پذیرش پراکنش دوده یا رنگدانه انجام می پذیرد .

 

۶- مقاومت در برابر رشد ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ESCR)) ISIRI 7175-8 , ISO 8796))

به منظور بررسی میزان مقاومت در برابر رشد ناشی از تنش محیطی این آزمون انجام می پذیرد .

نمونه ی شیار دار شده خم شده و توسط گیره ای در محلول اگی پال خالص، درون لوله ی آزمایشی که درون دستگاه می باشد برای مدت زمان و دمای مشخص قرار می گیرد .

 

۷-شاخص جریان مذاب (INSO 6980)

در این آزمون سرعت جریان ذوب مواد در دما و زمان ثابت اندازه گیری می شود ، تا از نتایج حاصل ، چگونگی رفتار مواد در داخل اکسترودر بررسی شود .
این آزمون برای مواداولیه )جهت تائید کیفیت مواد( و نیز بر روی محصول انجام می شود.

 

۸- تست کشش (ISO 6259) 

با استفاده از دستگاه‌های تخصصی آزمایشگاهی، خواص مکانیکی لوله های پلی اتیلن ، از جمله حداکثر استحکام در برابر بار خارجی ، میزان تغییر طول در نقطه پارگی را می توان اندازه گیری کرد و با توجه به نتایج حاصل از آزمون فوق ، می توان چگونگی عملکرد محصول را در شرایط عملیات بررسی نمود

 

۹- آزمون برگشت حرارتی (ISO 2505)  

در این آزمون نمونه‌های به طول ۲۰ ± ۲۰۰ سانتی متر را درون آون، با سیرکولاسیون هوای داغ(۲+۱۱۰) درجه سانتیگراد به مدت یک الی سه ساعت (با توجه به ضخامت جداره لوله) قرار داده و پس از سرد شدن به گونه ای است که طول لوله، کمتر از حالت اولیه در دمای نرمال خواهد شد، که این رفتار در لوله های نصب شده می‌تواند منجر به تغییر در گردی لوله گردد، لذا با آزمون فوق حد مجاز تغییرات طولی ( حداکثر تا ۳%) در آزمایشگاه بررسی می‌شود

این شرکت با بهره گیری از نیروهای مجرب ، متخصص و توانمند با هدف آموزش و ارتقاء علمی و شغلی و تکنولوژی تولید خود سعی در پیشرفت روز افزون نموده است .

 
 
 
 
 
 
 
 

: Polyethylene Pipe tests

 A:Measurement of the dimensions and appearance of the Pipe (INSO 2412) Polyethylene Pipes should be free of any roughness (internal and surface) and deep porosity. Partial partitions can be ignored provided that they do not reduce the thickness to below standard limits.Determining the precise thickness of the tube wall using caliber calipers at the cutting edge.The outer diameter of the tube is measured using a series of metal strips (Circometer) and measured along the length of the pipe, and its mean value is reported.Determination of the change in roundness of the tube using calibrated calipers.

B: Hydrostatic pressure test (ISIRI 12181) To test the strength of the product against hydrostatic pressures, above test is performed. In this test, the pipe samples are immersed in the water pond and being kept under a constant internal pressure according to their size and type of material; 20°C for 100 hours, or 80°C for 165 hours, or 80°C for 1000 hours.Occurrence of any defect in the specimens (fracture, swelling, local swelling, leakage and hairline cracks) means that the product is defective.

C:  Determination of the density (INSO 7090) Density of the raw materials and the product density is determined by floatation method using a precise lab balance and fluid with a specific density.

D: Determination of carbon (ISO 6964) The amount of carbon in the raw materials and the final products should be determined. For this purpose, a certain amount of raw materials is pyrolyzed in a furnace at the temperature of up to 550°Cexposed to pure nitrogen gas, and the residual amount of carbon is then measured.The carbon content should be uniformly spread throughout the polyethylene pipe.In areas where carbon accumulation is more than permissible, tension will be concentrated and the tube will be vulnerable, and if the carbon content is lower than the permissible limit, the tube strength will be reduced against ultraviolet rays from the sun.

  E: Carbon Black Dispersion (ISO 18553) Evaluate the degree of distribution by measuring the scattered particles size and grading the particle size distribution.Measured by comparing the microscopic images of the test specimens taken from the raw material or the product vs. standard images of acceptable pigment distribution.

F: Environmental Stress Cracking Resistance test [ESCR] (ISIRI 7175-8, ISO 8796) This test is performed to determine environmental stress cracking resistance.The grooved specimen is folded and placed in a pure Igepal solution in a test tube inside the machine for a specified time and temperature.

G: Melt Flow Index [MFI] (INSO 6980) In this test, the velocity of the melting material is measured at a constant temperature and time, in order to determine the results of the materials behavior inside the extruder.This test is performed on raw materials (to confirm the quality of the materials) as well as on the end product.

H: Tensile test (ISO 6259) By using specialized laboratory devices, mechanical properties of polyethylene pipes, including maximum strength against external load, length variation at break point can be measured. According to the results of the above test, performance of the product in operating conditions can be measured.  ۹- Reversion Heat test (ISO 2505) In this test, samples with a length of approximately 200±۲۰cm are placed in the oven with a hot air circulation (110 + 2)°C for one to three hours (depending on the thickness of the tube wall). After cooling, length of the pipe will become less than the initial state at normal temperature and this behavior can change the pipe’s roundness. Therefore, with the above test, the allowable length of variation (up to 3%) is checked in the laboratory.

The company has been expanding with the help of experienced, expert and capable personnel with the aim of training and promoting scientific and professional activities and production technology.